Przedsiębiorstwo Urządzeń Ochrony Środowiska Biotop sp. z o.o., Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jako konsorcjum naukowe otrzymało decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dofinansowanie realizacji projektu „Innowacyjny system kanalizacji sanitarnej” w ramach programu Demonstrator.

Celem projektu jest budowa instalacji pilotażowej służącej testowaniu nowych rozwiązań technologicznych i urządzeń kanalizacji sanitarnej małośrednicowej zrównoważonego przepływu. System został przebadany i sprawdzony  w latach 2009 –2011 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 
Kanalizacja małośrednicowa jest innowacyjnym systemem kanalizacyjnym, w szczególności przeznaczonym dla terenów wiejskich o zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej z niewielką ilością zakładów usługowych i produkcyjnych oraz obiektów użyteczności publicznej. Charakterystyczną cechą systemu jest grawitacyjne odprowadzanie ścieków z poszczególnych posesji, rurociągami o małych średnicach (przekroje porównywalne do sieci wodociągowej). Ścieki przepływają pełnym przekrojem rurociągów do najniżej położonych miejsc odpływu – pompowni, studni kanalizacyjnych, oczyszczalni.
 
W całym systemie nie przewiduje się budowy studni rewizyjnych – są one nie potrzebne ponieważ na sieci nie występują awarie spowodowane jej niedrożnością. Jedynymi miejscami wymagającymi eksploatacji są studzienki kanalizacyjne o średnicy 1,2 m, oraz H = ok.2,5 m wyposażone w urządzenia technologiczne (separator odpadów, zestaw zaworowy), tzw. węzły przyłączeniowe zlokalizowane oddzielnie na każdej posesji.
 
Separator zatrzymuje w tej studni odpady i przedmioty biologicznie nierozkładalne, które mogłyby spowodować niedrożność sieci oraz uszkodzenia pompowni sieciowych.
 
Przy poprawnym użytkowaniu wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej przez mieszkańców nie występuje potrzeba usuwania ewentualnych odpadów przez okres 5 – 10 lat.
Ponieważ system nie posiada studzienek rewizyjnych do kanalizacji nie przedostają się wody opadowe i infiltracyjne oraz zanieczyszczenia takie jak piasek, śmieci itp.
Niewątpliwą zaletą systemu jest szybkość wykonywania oraz niskie koszty eksploatacyjne i budowy sieci.
 
Dla ok.1500- 2000 mieszkańców zostanie wykonana sieć kanalizacji sanitarnej
małośrednicowej zrównoważonego przepływu. Na sieci zostaną zamontowane urządzenia umożliwiające naprzemienny grawitacyjny i ciśnieniowy przepływ i transport ścieków oraz biologiczny reaktor. Urządzenia sieciowe i reaktor biologiczny będą uprzednio przedmiotem uzupełnienia badań przemysłowych i prac rozwojowych. 
 
Okres trwałości projektu  wynosi 5 lat, w trakcie których system będzie eksploatowany przez spółkę Biotop przy współudziale jednostek naukowych. 
 
Budowa tego systemu ma służyć upowszechnianiu dobrych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań w kraju. System będzie przedmiotem opracowań naukowych, szkoleń jako innowacyjny obiekt demonstracyjny, poddany  testowaniu trwałości urządzeń i kosztów eksploatacyjnych sieci.