Firma Biotop zrealizowała projekt:
"Badania i wdrożenie systemu kanalizacji małośrednicowej zrównoważonego przepływu"
(nr projektu: POIG.01.04.00-06-007/09; POIG.04.01.00-06-007/09), współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Działanie 1.4 "Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1
Badania i rozwój nowoczesnych technologii"

Działanie 4.1 "Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4
Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia"


Instytucja Zarządzająca:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności
ul. Wspólna 2/4,
00-926 Warszawa
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl

Instytucje Pośredniczące:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Funduszy Europejskich
ul. Wspólna 1/3,
00-529 Warszawa
tel.: +48 (22) 529-23-03
fax: +48 (22) 529-23-57
www.nauka.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki Departament Funduszy Europejskich
Plac Trzech Krzyży 3/5,
00-507 Warszawa
tel.: +48 (22) 693-51-09
fax: +48 (22) 693-40-26
www.mg.gov.pl


Instytucja Wdrażająca / Instytucja Pośrednicząca II stopnia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
tel.: +48 (22) 432-80-80, 652-80-80
fax: +48 (22) 432-86-20, 432-84-04,
www.parp.gov.pl

Celem projektu jest innowacyjny system kanalizacji sanitarnej małośrednicowej zrównoważonego przepływu dla danej miejscowości lub jej części.
Cały system w ramach projektu został przebadany w warunkach laboratoryjnych oraz w warunkach rzeczywistych.

System jest w szczególności przeznaczony dla terenów wiejskich o zabudowie kolonijnej, rozproszonej i zwartej, terenów podmiejskich o zabudowie jednorodzinnej, szeregowej. Kanalizacja sanitarna małośrednicowa zrównoważonego przepływu pomaga rozwiązać sytuacje gdzie tradycyjne systemy kanalizacji sanitarnej są drogie i trudne w wykonaniu, również w porównaniu z budową oczyszczalni przydomowych system ten jest korzystniejszy, przyczynia się do zwiększenia zakresu wykonania inwestycji.

W sytuacjach o gęstej zabudowie, dużym uzbrojeniu terenu, gdy brak jest miejsca na tradycyjne systemy kanalizacji jest to jedyny racjonalny sposób wykonania kanalizacji. Innowacyjny system kanalizacji sanitarnej małośrednicowej umożliwi zmniejszenie ilości robót ziemnych o 20 - 50%, a co za tym idzie wpłynie na obniżenie kosztów budowy kanalizacji o ok. 30% w stosunku do systemów tradycyjnych.

Wszelkich informacji na temat projektu i dofinansowania udziela:

Joanna Curyło
tel./fax.(84) 638 69 79,
e-mail: jc@biotop-zamosc.pl