Sieci i przyłącza kanalizacyjne - PROJEKTY

L.p.
Wyszczególnienie
Zamawiający
Data
1
P.B. kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzkowice Góry gm. Dzierzkowice
Urząd Gminy Dzierzkowice
1999
2
P.B. kanalizacji sanitarnej w Krasnobrodzie w ul. Sikorskiego, Partyzantów, Targowej, Zapiasek, Kościuszki, 3 ? Maja, Nadrzecznej, Leśnej, Sosnowej, Os. Pszczeliniec gm. Krasnobród.
Urząd Gminy Krasnobród
1999
3
P.B. kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kolonia Żółkiew, Zaburze gm. Żółkiewka
Urząd Gminy Żółkiewka
2000
4
Koncepcja projektowa gospodarki ściekowej dla gm. Sitno
Urząd Gminy Sitno
2000
5
Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej dla m. Strzyżów, Rogalin, Janki,Łuszków, Zosin, gm. Horodło
UG Horodło
2000/2001
6
P.B. kanalizacji sanitarnej w m. Wola Uchańska
UG Uchanie
2001/2002
7
Koncepcja gospodarki ściekowej dla Gminy Zalesie powiat Biała Podlaska.
UG Zalesie
2002/2003
8
Opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym małośrednicowym w Bychawie
UG Bychawa
2003
9
Projekt budowlano – wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach: Sikorskiego, Cegielnianej, Piłsudskiego w Krasnymstawie
Gmina Miejska Krasnystaw
2004
10
P.B. sieci kanalizacji sanitarnej z osady Biały Słup 15 do kanalizacji sanitarnej w Zwierzyńcu
Roztoczański Park Narodowy
2004
11
Odrębne projekty budowlane na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Zwierzyńcu w ulicach Rudka, Leśna i 2 – go Lutego, St. Prusa „Adama” i Szczepankiewicza
Gmina Zwierzyniec
2004
12
Projekt budowlano – wykonawczy wymiany uzbrojenia podziemnego w zakresie sieci kanalizacyjnej oraz budowy kanalizacji burzowej w ul. Plac 3 – go Maja i części ul. Mostowej w Krasnymstawie
UM Krasnystaw
2005
13
Program gospodarki wodno-ściekowej miasta Krasnystaw – kanalizacja sanitarna.
UM Krasnystaw
2005
14
Projekt budowlany na wykonanie sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Zwierzyńcu na osiedlu Borek, w ulicach: Wąskiej, Odrodzenia, Monopolowej i Torowej
Gmina Zwierzyniec
2006
15
Projekt budowlany na wykonanie sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Zwierzyńcu w ulicy Marka Hłaski na odcinku od istniejącej studzienki kanalizacyjnej do włączenia z siecią kanalizacyjną biegnącą wzdłuż rzeki Wieprz
Gmina Zwierzyniec
2006
16
Koncepcja kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Obrocz, Gm Zwierzyniec
Gmina Zwierzyniec
2006
17
Projekt budowlany na wykonanie sieci kanalizacyjnej na odcinku Odrocz-Zwierzyniec
Gmina Zwierzyniec
2006
18
Projekt budowlany na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w ulicy Rudka w Zwierzyńcu
Gmina Zwierzyniec
2007
19
Projekt budowlany i wykonawczy na budowę kanalizacji deszczowej w ramach projektu na przebudowę drogi powiatowej Ostrzyca-Izbica
Biuro Usług Inwestycyjnych „ Promost Consulting”
2007
20
Projekt budowlany na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w ulicy Kolejowej w Zwierzyńcu
Gmina Zwierzyniec
2007
21
Projekt budowlany na wykonanie sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ulicy Partyzantów w Zwierzyńcu
Gmina Zwierzyniec
2007
22
Projekt budowlany i wykonawczy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla „Rejonu Podzamcze” w Bychawie.
Urząd Miasta w Bychawie
2007
23
Projekt budowlany remontu sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej na stacji Sławków LHS
PKP LHS sp. z o.o. w Zamościu
2007
24
Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowy i zabezpieczenie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu realizowanych w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 698
Biuro Usług Inwestycyjnych „ Promost Consulting”
2007
25
pracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowica, Zagrody Dąbrowickie, Koloni Sól w gminie Biłgoraj
Gmina Biłgoraj
2008
26
Dokumentacja techniczna dla przebudowy sieci sanitarnych kolidujących z inwestycją oraz budowy kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających w ramach budowy obwodnicy Opola Lubelskiego
Biuro Usług Inwestycyjnych „ Promost Consulting” Rzeszów
2009
27
Dokumentacja techniczna dla przebudowy sieci sanitarnych kolidujących z inwestycją oraz budowy kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających w ramach budowy obwodnicy Bełżyc
Biuro Usług Inwestycyjnych „ Promost Consulting”
2009
28
Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z ujęciem i stacją uzdatniania wody w m. Harta gm. Dynów
Gmina Dynów
2009
29
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości: Kopina, Świerszczów, Kolonia Świerszczów
UG Cyców
2005
30
Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Tomaszowa Lubelskiego w ulicach: Piłsudskiego-Józefowska na odcinku od skrzyżowania ulic Piłsudskiego-Rejtana do ulicy Józefowskiej oraz w ulicach Ściegiennego-Lwowska od skrzyżowania ulic Ściegiennego-Rolniczej do ulicy Lwowskiej
PGKiM w Tomaszowie Lubelskim
2005
31
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie sieci kanalizacji deszczowej i odprowadzanie wód opadowych w ulicy Tarnogrodzkiej w Biłgoraju
P.P.H.U. "FOX"
2006
32
Program rozbudowy kanalizacji deszczowej miasta wraz z oceną stanu technicznego istniejącej sieci dla Miasta Krasnegostawu
Miasto Krasnystaw
2006
33
Projekt budowlany na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w ulicach: Leśnej, 2-go Lutego, 1-go Maja, Szczepankiewicza, Bolesława Prusa, Dubickiego, Parkowa w Zwierzyńcu
Gmina Zwierzyniec
2006
34
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Ruda-Huta, Chromówka, Zarudnia, Marynin, Poczekajka, Leśniczówka
UG Ruda-Huta
2007
35
Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z budynku Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół nr 5 w Tyszowcach do istniejącej przy Gimnazjum oczyszczalni ścieków
Szkoła Podstawowa w Tyszowcach
2007
36
Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej obejmująca tereny po obu stronach ulicy Rejowieckiej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Nieczaja a skrzyżowaniem z ulicą Gospodarczą oraz rejon ulic Pszczela i Błonie w Krasnymstawie w zakresie zapewniającym uzyskanie pozwolenia na budowę
Miasto Krasnystaw
2009
37
Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Tereszpol Zygmunty i Tereszpol Kukiełki - prawa strona
UG Tereszpol
2009
38
Projekt budowy sieci kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowości Żurowa
UG Szerzyny
2010
39
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Łabuńki Pierwsze, Łabunie i Wólka Łabuńska na terenie gminy Łabunie
UG Łabunie
2010
40
Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rzecznej w Krasnymstawie w zakresie zapewniającym uzyskanie pozwolenia na budowę
Miasto Krasnystaw
2009
41
Wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim, ofertowym, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót pod budowę sieci tłocznej i grawitacyjnej z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Lipowiec
UG Tereszpol
2010
42
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowa wodociągu w miejście Tyszowce – II etap
UG Tyszowce
2010/2011
43
Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w m. Żurowa
Urząd Gminy Szerzyny
2011
44
Projekt budowlany-budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kolonia Żółkiew, Rożki, Kolonia Rożki, gm Żółkiewka
Gmina Żółkiewka
2012
45
Projekt budowlany przyłącza kanalizacyjnego do obiektów ośrodka wypoczynkowego zlokalizowanego przy ul. Rudka w Zwierzyńcu
Gmina Zwierzyniec
2013
46
Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Huta
Gmina Żółkiewka
2014
47
Opracowanie dokumentacji projektowanej kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku oraz sieci wodociągowej w m Nowosielec
Gmina Nisko
2014
48
Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sochy, gm. Zwierzyniec
Gmina Zwierzyniec
2015
49
Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Turzyniec, gm. Zwierzyniec
Gmina Zwierzyniec
2016
50
Projekt budowlano-wykonawczy - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki, ul. Łąkowa, ul. Topolowa, ul. Bociania, ul. Polewana, ul. Witosa, ul. Ułańska, ul. Bławatna, ul. Wiśniowa, ul. Kwiatowa, ul. Gołębia, ul. Polna, ul. Kółkowa, ul. Kickiego, ul. Jabłonowa, ul. Makowa, ul. Bohaterów Września, ul. Wójta Stanisława, ul. Stokowa, ul. Ściegiennego, ul. Bieleszy, ul. Niesieckiego, ul. Wąska, ul. Czuby, ul. Łukasińskiego, ul. Polewana, ul. Okrzei, ul. Królowej Jadwigi w m. Krasnystaw
PGK SP. z.o.o. Krasnystaw
2014
51
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Siepietnica i Święcany gm. Skołyszyn
Gmina Skołyszyn
2016
52
Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej, ul. Podzamcze, ul. Al. 600-lecia, ul. Parkowej, ul. Zbożowej, ul Kaliszańskiej i ul. Dolnej w m. Opole Lubelskie i m. Niezdów, gm. Opole Lubelskie.
Gmina Opole Lubelskie
2015
53
Wykonanie dokumentacji projektowej - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 1-go Maja w Zwierzyńcu
Gmina Zwierzyniec
2014
54
Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla części miejscowości: Niemce (Włóki), Dziuchów, Boduszyn Kolonia, Ludwinów, Łagiewniki, Ciecierzyn - posesje położone na wschód od drogi krajowej nr 19, gm. Niemce
Gmina Niemce
2014
55
Wykonanie dokumentacji projektowej - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Okrzei w m.Łuków - etap II.
Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej ul. Partyzantów w Łukowie
2013
56
Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa kanalizacji deszczowej ul. Łapiguz oraz w ulicach przyległych w m. Łuków
Urząd Miasta Łuków
2012
57
Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łapiguz oraz w ulicach przyległych w m. Łuków"
Miasto Łuków
2011
58
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej - Gospodarka wodno-ściekowa stacji Zamość - Bortatycze LHS
PKP Linia Hutnicza Szerokopasmowa Zamość
2014
59
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego - Budowa kanalizacji deszczowej ul. Łapiguz oraz w ulicach przyległych w m. Łuków
Urząd Miasta Łuków
2012
60
Projekt budowlany - Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz sieci wodociągowej w m. Janów Lubelski.
FUNAM z Wrocławia
2012
61
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Lipice w Hrubieszowie z przyłączami do granicy pasa drogowego, przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym.
Gmina Miejska Hrubieszów
2013
62
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego - Budowa kanału deszczowego w ul. Kochanowskiego na Osiedlu Jagiellońskim w Hrubieszowie
Miasto Hrubieszów
2013
63
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodno-kanalizacyjnej w osiedlu Wiercińskiego - Bazylany w Chełmie
MPGK Sp. z o.o. w Chełmie
2016
64
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego - Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul Rynek Sutki w Hrubieszowie
Gmina Miejska Hrubieszów
2015
 
<<wstecz