Projektowanie i realizacja inwestycji

 • Sieci wodociągowe, ujęcia wody, zakłady uzdatniania wody, stacje pomp, zbiorniki wodne, instalacje wodociągowe;
 • Sieci kanalizacyjne ( w tym rozwiązanie autorskie – kanalizacja grawitacyjna małośrednicowa, tradycyjna kanalizacja sanitarna, deszczowa, ogólnospławna, sieci przemysłowe), przepompownie, oczyszczalnie ścieków, wewnętrzne instalacje kanalizacyjne;
 • Odwodnienia budynków;
 • Instalacje wentylacji, klimatyzacji, centralnego ogrzewania, kotłownie, węzły cieplne,
 • Instalacje oczyszczania powietrza (szczególnie polecamy  oczyszczanie powietrza metodami biologicznymi);
 • Sieci i instalacje gazowe;
 • Urządzenia i instalacje z zakresu niekonwencjonalnych źródeł ciepła oraz odzysku energii (instalacje solarne, gruntowe wymienniki ciepła itp.);
 • Układy automatyki i sterowania dla urządzeń komunalnych;
 • Rozruchy technologiczne urządzeń i obiektów;
 • Realizacja obiektów ochrony środowiska „pod klucz”;
 • Kosztorysy inwestorskie i nakładcze,

Doradztwo techniczne i opracowania z zakresu ochrony środowiska

 • Doradztwo z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa wodnego oraz zagadnień technicznych
  w ochronie środowiska;
 • Koncepcje programowo – przestrzenne z zakresu gospodarki wodno – ściekowej;
 • Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko;
 • Operaty wodnoprawne;
 • Analizy ekonomiczne i studia wykonalności inwestycji;
 • Specyfikacje techniczne;
 • Prace i dokumentacje geologiczne i hydrogeologiczne;
 • Nadzory autorskie i inwestorskie;